Menu

Content

Nova katastarska izmjera Općine Stankovci

NOVA KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE STANKOVCI

 

Poštovani žitelji općine Stankovci!

            Općina Stankovci je 22. studenoga 2013. godine zaključila sa Državnom geodetskom upravom Zagreb, Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i osnivanja novih zemljišnih knjiga na području općine Stankovci za katastarske općine: Stankovci, Velim, Banjevci, Radašinovci i Vukšić.

            U ovaj projekt Općina Stankovci se je odlučila radi zastarjelosti katastarskih mapa i podataka o parcelama koji datiraju još iz vremena Austro–Ugarske Monarhije sa početka XX stoljeća, te njihove neusklađenosti sa stanjem u zemljišnim knjigama i stanjem na terenu.

            Navedena neusklađenost katastra, zemljišno–knjižnog i stvarnog stanja, dovodi do ogromnih problema kod naših građana. Nažalost, ovog trenutka vrlo mali broj naših građana ima vlasnički list i riješene imovinsko – pravne odnose na Općinskom sudu.

            Nova katastarska izmjera će upravo riješiti pitanje prava vlasništva naših građanima, jer će se novom katastarskom provedbom formirati novi katastarski plan i katastarski operat katastra nekretnina.

            Nova katastarska izmjera omogućava:

           

-          trajno rješavanje pitanje granica privatnog vlasništva,

-          razvrgnuće suvlasničkih odnosa, legalizaciju  zamjene zemljišta, nasljeđivanja,

-          trenutni prijenos i registraciju prava vlasništva.

           

            Državna geodetska uprava Zagreb je dana 29. ožujka 2017. g. objavila javni natječaj u „Narodnim novinama RH“ za „izradu geodetsko–katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Stankovci“. Procijenjena vrijednost radova je 3.700.000,00 kn bez PDV-a.

            I fizičke osobe i nositelji prava na nekretninama će sudjelovati u sufinanciranju ovog projekta. Visinu sudjelovanja u sufinanciranju će svojom odlukom utvrditi Općinsko vijeće Općine Stankovci.

            Nakon odabira izvođača obavijest o početku katastarske izmjere će se objaviti na općinskim službenim stranicama, te oglasnim pločama u svim naseljima općine.

            Nositelji prava na zemljištima će putem obavijesti vidljivim oznakama (plastičnom oznakom bijele boje, kamen obojan bijelom bojom, betonskim stupom, klinom i sl) označiti granice svoga zemljišta  na kojem polažu pravo vlasništva. Također i suvlasnici zemljišta koji se još nisu fizički podijelili, mogu učiniti tako da se zajednički dogovore o novim međama te iste označe vidljivim oznakama.

           Važno je napomenuti da nositelji prava na nekretninama već od danas potraže u svojim kućama  posjedovne listove, vlasničke listove, rješenja o nasljeđivanju, ugovore o zamjeni nekretnina, darovne ugovore, jer će isti biti vrlo važni prilikom ishođenja novog vlasničkog lista. 

            Nakon obilježavanja međa, izvođač će pismenim putem pozvati sve nositelje prava na zemlju, da isti pokažu svoje međne oznake.

            Nakon izvršene identifikacije izvođač će prići geodetskoj izmjeri svih čestica zemljišta.

            Na osnovu nove geodetske izmjere, radi se novi digitalni katastarski plan. Na njemu se vide njihove granice, zgrade koje su izgrađene, brojevi čestica, površine i sl.

          Paralelno se izrađuju i novi posjedovni listovi. Nakon toga se organizira javni uvid, a nakon provedenog javnog uvida, obaviti će se uvođenje novih zemljišno – knjižnih uložak u novu zemljišnu knjigu Općinskog suda.Kontakti

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoni: 
023/380-141; 023/380-441; 023/380-607


RADNO VRIJEME: 7,00 - 15,00 sati
RAD SA STRANKAMA:  8,00 - 14,00 sati svakodnevno
DNEVNI ODMOR: 10,00 - 10,30 sati

ADRESA: Stankovci 230, 23422 Stankovci